indictio

Doradztwo biznesowe

Dlaczego warto skorzystać z doradztwa biznesowego?

Dynamicznie zmieniający się rynek i otoczenie gospodarcze, sprawiają, że dobre chęci, wiedza, doświadczenie i zaangażowanie przedsiębiorcy nie jest wystarczające do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie przedsiębiorstwa jest powiązane z koniecznością prowadzenia ciągłych i precyzyjnych analiz decyzji, tych podjętych i planowanych. Niejednokrotnie szansą na poprawę kondycji firmy i jej dalszy rozwój jest skorzystanie z fachowej pomocy z zewnątrz, mianowicie doradcy biznesowego.

Doradztwo biznesowe jest istotnym elementem każdej działalności. Nie ma znaczenia czy jest to firma działająca na rynku kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Każdy z przedsiębiorców w głównej mierze koncentruje się na zagadnieniach związanych z wytwarzaniem produktów czy świadczeniem usług. Nie posiadają oni najczęściej wystarczającej wiedzy m.in. w jaki sposób finansować swoje inwestycje, z jakich źródeł skorzystać. Z tego właśnie powodu przedsiębiorcy decydują się na podjęcie współpracy z doradcami biznesowymi.

Nasze doświadczenie w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw pozwoli nam we właściwy sposób określić bieżącą sytuację i miejsce przedsiębiorstwa na rynku, a następnie, w odniesieniu do panujących zjawisk gospodarczych i planów inwestycyjnych, zaproponować najbardziej korzystnie rozwiązanie dla poprawy sytuacji.

Zakres świadczonych usług w zakresie doradztwa biznesowego obejmuje:

1) Pozyskiwanie finansowania w formie:

 • kredytu bankowego
 • venture capital
 • Anioły biznesu

 

Pozyskanie finansowania w formie kredytu bankowego – najczęstsza forma finansowania działalności wśród polskich przedsiębiorców.

Po analizie informacji na temat przedsiębiorstwa nasi specjaliści wskażą:

 • najbardziej korzystne rozwiązanie obniżenia kosztów kredytu,
 • optymalny sposób finansowania inwestycji.

 

Dzięki naszej pomocy decyzja inwestycyjna zostanie zaplanowana właściwe, z uwzględnieniem potencjalnych negatywnych czynników zewnętrznych, a tym samym dopasowana zarówno do potrzeb firmy, specyfiki projektu oraz sytuacji na rynku.

Pozyskiwanie finansowania w formie venture capital

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych definiuje private equity/venture capital jako „inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Private equity/venture capital może być wykorzystane na rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki. Venture capital (VC) jest jedną z odmian private equity. Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu danej spółki lub jej ekspansji”.

Jak pozyskać kapitał – krok po kroku

Etap 1. W czym jestem dobry?

Na początkowym etapie należy zastanowić się, jakie są mocne strony firmy – czy produkt lub usługa ma szansę, by zdobyć uznanie klientów i generować satysfakcjonujące zyski? Czy pomysł jest naprawdę unikatowy? Jak szybko skopiują technologię konkurenci?

Kolejno należy dokładnie zbadać rynek funkcjonujących w Polsce funduszy VC, wybierając te, które specjalizują się w inwestowaniu w firmy o podobnym do naszego profilu działalności.

Etap 2. Czas na biznesplan

Rozmowy z funduszem VC rozpoczyna się od przesłania przez przedsiębiorcę opisu proponowanego przedsięwzięcia. Konieczne okazuje się przygotowanie szczegółowego biznesplanu, w którym znajdą się informacje o planach rozwoju, strategii firmy, doświadczeniu założycieli oraz oferowanych produktach/ usługach w kontekście otoczenia konkurencyjnego.

Dobrze postrzegane są także projekcje przyszłych przychodów i zysków. To etap krytyczny dla dalszych negocjacji z funduszem VC, bo jak wprost mówią menedżerowie inwestycyjni, na 100 zgłoszonych biznesplanów, jedynie 5 kwalifikuje się do podjęcia rozmów z przedsiębiorcą.

Etap 3. Firma „pod lupą”

Jeśli szczęśliwie przejdziemy wstępną selekcję, rozpoczyna się dokładna analiza sytuacji spółki (due dilligence) przez przedstawicieli funduszu. Potencjalny inwestor prześwietli sytuację finansową i prawną firmy (w tym posiadane patenty), dokładnie przeanalizuje otoczenie konkurencyjne, zbada, na ile innowacyjny jest oferowany produkt lub usługa oraz czy w przypadku odniesienia sukcesu rynkowego nie grozi jego szybkie skopiowanie.

Etap 4. Negocjacje

Negocjacje odnośnie warunków transakcji rozpoczynają się z reguły jeszcze w trakcie badania kondycji firmy. Te rozmowy mogą być dla wielu, szczególnie początkujących przedsiębiorców, dużym wyzwaniem. Po przeciwnej stronie stołu zasiądą finansiści ze znacznym doświadczeniem.

Negocjacje będą dotyczyć wartości transakcji, liczby udziałów, które przejmie fundusz, a także obowiązków obu stron. Inwestor może oczekiwać na przykład zmian w składzie zarządu. I choć raczej nie zdarza się, by reprezentanci inwestora zajmowali się bezpośrednio zarządzaniem firmą, to z pewnością zasiądą w radzie nadzorczej oraz oferować pomoc w zakresie finansów, zarządzania czy marketingu.

Etap 5. Podpisanie umowy

Jeśli rozmowy zakończą się sukcesem, firma i fundusz podpisują umowę, a spółka otrzymuje dofinansowanie. Rozpoczyna się realizacja uzgodnionego, kilkuletniego planu rozwoju.

Etap 6. Pożegnanie

Obecność funduszu wśród udziałowców spółki trwa zwykle od 3 do 5 lat. Po tym okresie fundusz zaczyna szukać chętnego na zakup firmy. W grę wchodzi inny fundusz, zainteresowany inwestycjami na większą skalę, inwestor branżowy, zarząd spółki (tzw. wykup menedżerski) lub debiut na giełdzie.

Pozyskiwanie finansowania – Anioły Biznesu

Anioły Biznesu, w ostatnim czasie odgrywają ważną rolę w rozwoju rynku kapitałowego. Z ich pomocą przedsiębiorcy mogą pokonać tzw. lukę kapitałową, która niejednokrotnie hamuje drogę rozwoju innowacyjnych projektów biznesowych.

Anioł Biznesu to najczęściej przedsiębiorca o dużym doświadczeniu zawodowym, posiadający znaczny majątek osobisty, samodzielnie inwestujący zgromadzone oszczędności na kilak w akcje lub udziały niepowiązanych z nimi osobiście małych i średnich przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie, na ogół będących we wczesnych fazach rozwoju ( tzw. startup-y) i wykazujących się dużym potencjałem wzrostu swojej wartości.

Spotkanie z potencjalnym inwestorem odgrywa tutaj kluczą rolę. Wymaga ono odpowiedniego przygotowania.

2) Przygotowanie biznesplanów

Biznes Plan jest (ang. business plan, plan biznesowy) – jest opracowaniem wykorzystywanym przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Biznes Plan jest często sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy, jako narzędzie wyboru jednego, optymalnego rozwiązania spośród dostępnych alternatyw rozwojowych i inwestycyjnych. Dobrze opracowany, w sposób przejrzysty i wyczerpujący, opisuje przedmiotową (obecną lub planowaną) działalność gospodarczą, przedstawia rzetelnie szanse i zagrożenia biznesowe oraz zawiera wyliczenia finansowe obrazujące dotychczasowe (jeżeli istnieją) oraz planowane wyniki finansowe. Zakres Biznes Planu zmienia się w zależności od wielkości i rodzaju przedsięwzięcia.

Dobrze opracowany, w sposób przejrzysty i wyczerpujący, opisuje przedmiotową (obecną lub planowaną) działalność gospodarczą, przedstawia rzetelnie szanse i zagrożenia biznesowe oraz zawiera wyliczenia finansowe obrazujące dotychczasowe (jeżeli istnieją) oraz planowane wyniki finansowe. Zakres Biznes Planu zmienia się w zależności od wielkości i rodzaju przedsięwzięcia.

Nasza oferta dotyczy przygotowania biznes planu w związku z:

 • ubieganiem się o finansowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa m.in. na potrzeby banku w celu udzielenia kredytu bankowego,
 • chęcią pozyskania inwestora zagranicznego,
 • procedurami wewnętrznymi przedsiębiorstwa m.in. w celu określenia planu działania, analizy opłacalności realizowanych projektów.

3) Przeprowadzenie analizy finansowej przedsiębiorstwa

Punktem wyjściowym opracowywania analizy finansowej projektu jest cel dla jakiego zostanie ona sporządzona, a mianowicie pokazanie, na ile opłacalna jest realizacji przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu wszystkich wydatków, które musimy w tym celu ponieść oraz przychodów, które spodziewamy się uzyskać
Sporządzenie analizy finansowej obejmuje kolejne czynności: (tez można w formie schematu)

 1. oszacowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do poniesienie w celu prawidłowego wdrożenia projektu
 2. sporządzenie prognoz sprzedaży / osiąganych przychodów z nowych produktów/usług oraz bieżącej działalności
 3. kalkulacja kosztów operacyjnych
 4. oszacowanie wielkości zmiany kapitału obrotowego niezbędnego do prawidłowej eksploatacji projektu
 5. opracowanie harmonogramu: amortyzacji, spłat rat pożyczki/kredytu/ leasingu zaciągniętych na realizację projektu
 6. sporządzenie rachunku wyników projektu, przepływów pieniężnych oraz wskaźników efektywności projektu
 7. sporządzanie bilansu projektu

4) Restrukturyzację finansową firmy

Zmiany otoczenia powodują niejednokrotnie konieczność dokonywania restrukturyzacji finansowych. Naprawa finansów przedsiębiorstwa jest działaniem wielowymiarowym i złożonym. Odpowiednio wcześnie wdrożone i rzetelnie przygotowane postępowanie naprawcze zwiększa prawdopodobieństwa odwrócenia niekorzystnej sytuacji, uchronić firmę przed upadłością i pozwoli na ponowny jej rozwój.

Restrukturyzacja finansowa jest konieczna gdy firma zalega z należnościami w stosunku do budżetu państwa lub ma na swoim koncie przeterminowane kredyty i pożyczki bankowe, czy też wzajemnych zobowiązań płatniczych (tzw. zatorów płatniczych).

Nasz działania w tym zakresie dotyczą organizacji i zarządzania finansami firmy zmierzającymi do poprawy sytuacji finansowej firmy m.in. poprzez pomoc w pozyskaniu nowego inwestora.