Dostępne dotacje

Wyszukaj program

Programy krajowe

Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców” jest dofinansowanie profesjonalnej usługi opracowania projektu wzorniczego umożliwiającego wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu oraz dofinansowanie zakupu środków trwałych, patentów, licencji i know-how.

Opracowany lub ulepszony produkt ma nie mieć ograniczeń w dostępności dla osób z różnymi ograniczeniami tj. ruchowymi (wynikającymi z niepełnosprawności, ale również posiadania ciężkiego bagażu), starszego czy dziecięcego wieku, niskiego wzrostu, czy ciąży.

Na co?
Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu:

 • usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu wzorniczego w tym usług: audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego, przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego, prototypowania i testów oraz usługi doradczej w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu,
 • środków trwałych oraz patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu.


Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co jest potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, a ich siedziba oraz oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej adresy wykonywania działalności gospodarczej) nie mieszczą się na terytorium 5 regionów Polski Wschodniej: tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
i warmińsko-mazurskiego.

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

 • 85% na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub nowego projektu wzorniczego – pomoc de minimis; 
 • dla inwestycyjnej części projektu – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.


Kiedy?

Terminy składania wniosków:

 • od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.,
 • od 1 czerwca 2021 r. do 28 lipca 2021 r. (do godz. 16:00:00).

Przykładowe projekty:

 • Opracowanie kolekcji obuwia dla kobiet niepełnosprawnych i/lub o specjalnych potrzebach.
 • Wdrożenie do oferty firmy trzech znacząco udoskonalonych linii odzieży dedykowanych dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących.
 • Opracowanie nowego projektu wzorniczego dla usługi tworzenia i udostępniania e-booków w formacie odpowiednim dla osób z niepełnosprawnościami.

Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, typ 1 projektu: Infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach– nabór od 22 marca do max. 4 maja 2021

 

Na co?
Finansowanie obejmuje realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych, tj. dofinansowanie:

 • wynagrodzeń,
 • kosztów laboratoryjnych: wynajmu powierzchni, sprzęt i materiały, utrzymania linii technologicznej, kosztów pośrednich,
 • promocji projektu i zleconych audytów,
 • nieruchomości: dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów, amortyzacji budynków,
 • ochrony IP.

Dla kogo?
Konkurs jest adresowany do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw (max. 3 podmioty) oraz konsorcjów nauka-przemysł (max. 3 podmioty, w tym co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jedna jednostka naukowa). Realizacja projektu musi odbywać się poza województwem mazowieckim.

Ile?
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 1 mln PLN gdy projekt realizuje MŚP samodzielnie lub 2 mln PLN w pozostałych przypadkach. Poziom dofinansowania jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa i klasyfikacji wg podziału: badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe.

Kiedy
Aktualnie wiemy o dwóch rundach:
I runda (tylko duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja) – nabór od 22 marca do max. 12 kwietnia 2021
II runda (tylko MŚP oraz ich konsorcja) – nabór od 13 kwietnia do max 4 maja 2021.

Preferowane projekty:

 • z jasno określonymi celami, zadaniami, nowością rezultatów,
 • wpisujące się w co najmniej jedną KIS (Krajową Inteligentną Specjalizację),
 • realizowane przez profesjonalny zespół projektowy,
 • których wyniki są realne i opłacalne do wdrożenia.


Polecamy skontaktowanie się z naszymi specjalistami, którzy po zapoznaniu się z Państwa potrzebami będą monitorować planowane konkursy i udzielą wsparcia w pozyskaniu dofinansowania.

Na co?
Dofinansowanie jest przeznaczone na  wprowadzenie na rynek innowacji wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu i obejmuje:

 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie IP,
 • usługi doradcze,
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP,


Dla kogo?

MŚP z Polski Wschodniej tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, które spełniają następujące warunki:
– zamknęły przynajmniej jeden min. 12-miesięczny rok obrotowy, a w ostatnim roku obrotowym zatrudniały minimum 5 pracowników,
– w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały przychody min. 600 000,00 PLN,
– zrealizowały prawidłowo projekt dofinansowany w ramach I etapu konkursu.

Ile?
Wnioskodawcy mogą uzyskać max. 3 mln PLN. Wsparcie wynosi do 70% do 50%.

Kiedy?
Od marca rozpoczęła się XIII runda naboru trwająca od 1 marca do 30 kwietnia.

Przykłady projektów:

 • wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej,
 • uruchomienie innowacyjnej e-platformy branżowej oraz wynajem hal namiotowych.

Lista projektów

Polecamy skontaktowanie się z naszymi specjalistami, którzy po zapoznaniu się z Państwa potrzebami będą monitorować planowane konkursy i udzielą wsparcia w pozyskaniu dofinansowania.

Aktualnie oczekujemy na uruchomienie konkursów w ramach nowej perspektywy finansowej. Jak do tej pory jednym z cieszących się dużym zainteresowaniem dofinansowaniem były Bony na innowacje w ramach POIR 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

W ramach działania Bony na innowacje przedsiębiorstwa z sektora MŚP sfinansowały zakup usług B+R (badawczo-rozwojowych) opracowanych przez jednostki naukowe. Każde przedsiębiorstwo, które zainteresowane zleceniem usługi B+R jednostce naukowej, mogło otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości do 85% poniesionych kosztów.

Jeśli Państwa firma posiada pomysł na opracowanie lub ulepszenie nowego lub istniejącego produktu (usługi) i chce sfinansować dotacją do 85% kosztów zlecenia takich prac prosimy o kontakt. Przedstawimy Państwu bezpłatnie aktualne możliwości pozyskania dotacji w ww. zakresie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza uruchomić działania „Bon na cyfryzację”. Działanie to będzie skierowane do mikro, małych i średnich firm i będzie miało formę dotacji. Zgodnie z komunikatem PARP:

„Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na zakup oprogramowania lub licencji oraz nabycie specjalistycznych usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania z obszaru cyfryzacji. Wsparcie to ma pomóc w opracowaniu i sprawniejszym wprowadzeniu procesów innowacyjnych w firmach. „Bony na cyfryzację” będą dostępne w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”.

Jak tylko pojawi się więcej szczegółów będziemy o tym informować.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z „Bonu na cyfryzację” prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy.

Programy Regionalne

Województwo dolnośląskie

Na co?
W dotychczasowych naborach można było sfinansować wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów i/lub znacząca zmianę w zakresie produkcji i/lub usług. Oznaczało to założenie nowego zakładu, zwiększenie wydajności istniejącego zakładu czy też zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego. Kwota wsparcia była przyznawana na zakup ruchomych środków trwałych (przeciwieństwo nieruchomości, można ją fizycznie przenieść), wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach dofinansowania można było także dofinansować inwestycję proekologiczną, np. ograniczającą zużycie materiałów, przeciwdziałającą zmianom klimatu.

Dla kogo?
Konkurs jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw oraz zgrupowań i partnerstw MŚP realizujących projekt na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Ile?
Od 100 000 PLN do 1 000 000 PLN wydatków kwalifikowalnych.
Wsparcie wynosiło: do 45% wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw, a
35 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.
Wymagany własny wkład finansowy wynosił: co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych.

Kiedy?
Opublikowanie ogłoszenia o konkursie jest planowane na 1 czerwca 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków to 6 lipca 2021 r.

Dotychczas preferowane obszary tematyczne projektów:

 • surowce naturalne i wtórne
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów,
 • żywność wysokiej jakości,
 • chemia i farmaceutyka,
 • mobilność przestrzenna,
 • ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne.


W ramach projektu należało uwzględnić dostosowanie infrastruktury do ograniczeń funkcjonalnych osób z niepełnosprawnościami.

 

Przykładowe projekty:

 • Wprowadzenie do produkcji układu pomiaru grubości materiału podawanego na linię pras,
 • Zastosowanie innowacyjnej kabiny lakierniczej w procesie lakierowania przemysłowego i gabarytowego


Polecamy skontaktowanie się z naszymi specjalistami, którzy po zapoznaniu się z Państwa potrzebami będą monitorować planowane konkursy i udzielą wsparcia w pozyskaniu dofinansowania.

Województwo lubuskie

Na co?
W dotychczasowych naborach można było sfinansować wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R (bez części badawczej), w tym wyników prac B+R, własności intelektualnej związanej z wdrażanym produktem, usługą czy technologią opracowaną lub zakupioną w Działaniu 1.1. Badania
i innowacje lub  wyników prac B+R  realizowanych w ramach Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

Dla kogo?
Konkurs jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw oraz zgrupowań i partnerstw MŚP

Ile?
Do 10 mln PLN wydatków kwalifikowalnych.
Wsparcie wynosiło: do 55% wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw, a
45 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
natomiast w ramach pomocy de minimis: 85% kosztów kwalifikowalnych.
Wymagany własny wkład finansowy wynosił: co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych.

Kiedy?
Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków to maj 2021 r.

Dotychczas preferowane projekty:

 • były realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu (zielona gospodarka, zdrowie i jakość życia, innowacyjny przemysł),
 • stanowiły kontynuację działania 1.1 lub działania 1.2 III typ,
 • dotyczyły ekoinnowacji i nastawienia na skuteczne wykorzystywanie surowców,
 • były zlokalizowane na obszarach wiejskich, ośrodkach subregionalnych lub lokalnych,
 • zostały złożone przez Wnioskodawców prowadzących działalność co najmniej od 2 lat,
 • o wkładzie własnym przewyższającym minimalnie wymagany.


Przykładowe projekty:

 • stworzenie  innowacyjnej infrastruktury data center umożliwiającej wprowadzenie innowacyjnych usług informatycznych,
 • wdrożenie innowacyjnych produktów pomiarowych,
 • wdrożenie własnych rozwiązań produktowych i technologicznych szklanego filtra niebieskiego,
 • dywersyfikacja oferty poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych okien,
 • uruchomienie nowej linii technologicznej do produkcji paneli ogrodzeniowych,
 • wdrożenie wzmocnienia konstrukcji połączeń elementów metalowych w rozwiązaniach dedykowanych branży medyczno-rehabilitacyjnej,
 • wprowadzenie nowej linii pneumatycznych wałów rozprężnych dla przemysłu,
 • uruchomienie produkcji ładowarek.


Pełna lista projektów

Polecamy skontaktowanie się z naszymi specjalistami, którzy po zapoznaniu się z Państwa potrzebami będą monitorować planowane konkursy i udzielą wsparcia w pozyskaniu dofinansowania.

Województwo Łódzkie

Na co?
Konkurs dotychczas obejmował dofinansowanie  utworzenia lub unowocześnienia infrastruktury B+R, którą przedsiębiorstwo wykorzystywało do działalności innowacyjnej, w tym również koszty personelu, podwykonawców, inne koszty operacyjne.

Dla kogo?
W dotychczasowych konkursach mogły brać udział małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Ile?
Do 85 % kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis (infrastruktura B+R, koszty prac B+R, przygotowanie projektu)
55% kosztów kwalifikowanych – wydatki inwestycyjne finansowane w ramach pomocy regionalnej dla małych firm,
45% kosztów kwalifikowanych – wydatki inwestycyjne finansowane w ramach pomocy regionalnej dla średnich firm,
35% kosztów kwalifikowanych – wydatki inwestycyjne finansowane w ramach pomocy regionalnej dla dużych firm,

Kiedy?

Planowany termin ogłoszenia konkursu to II kwartał 2021, a  rozpoczęcia składania wniosków to czerwiec 2021.

Dotychczas preferowane projekty:

 • wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje,
 • zawierające prawidłowy plan badawczo-rozwojowy,
 • wykonalne finansowo i merytorycznie,
 • przedsiębiorstwa o wysokim potencjale innowacyjnym,
 • realizowane we współpracy z ośrodkiem badawczym.

 

Przykładowe projekty:

 • utworzenie centrum badawczo-rozwojowego,
 • wzmocnienie zaplecza badawczo-rozwojowego,
 • nowoczesne laboratorium badawcze,
 • centrum strategicznych innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju elektromobilności,
 • inwestycja w infrastrukturę do prowadzenia badań w zakresie opracowania technologii produkcji kotew i siatek ochronnych dla górnictwa i inżynierii lądowej,
 • zakup specjalistycznych serwerów analitycznych do stworzenia platformy sztucznej inteligencji służącej do wykrywania stwardnienia rozsianego oraz udarów mózgu,
 • rozbudowa centrum b+r w zakresie doskonalenia technologii betonu na proszkach reaktywnych.


Pełna lista projektów

Polecamy skontaktowanie się z naszymi specjalistami, którzy po zapoznaniu się z Państwa potrzebami będą monitorować planowane konkursy i udzielą wsparcia w pozyskaniu dofinansowania.

Na co?
Dotychczas konkurs  obejmował projekty polegające na przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych mających na celu opracowanie nowego lub istotnie udoskonalonego  wyrobu, usługi, procesu. Możliwe było dofinansowanie: prac przedwdrożeniowych, inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą i wartości niematerialne i prawne.

Dla kogo?
W dotychczasowych konkursach mogły brać udział małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Ile?
Do 85 % kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis (infrastruktura B+R, koszty prac B+R, przygotowanie projektu)
55% kosztów kwalifikowanych – wydatki inwestycyjne finansowane w ramach pomocy regionalnej dla małych firm,
45% kosztów kwalifikowanych – wydatki inwestycyjne finansowane w ramach pomocy regionalnej dla średnich firm,
35% kosztów kwalifikowanych – wydatki inwestycyjne finansowane w ramach pomocy regionalnej dla dużych firm,


Kiedy?
Planowany termin ogłoszenia konkursu to II kwartał 2021, a  rozpoczęcia składania wniosków to czerwiec 2021.

Dotychczas preferowane projekty:

 • wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje,
 • możliwe do urynkowienia wyników prac B+R,
 • wykonalne finansowo i merytorycznie,
 • przedsiębiorstwa o wysokim potencjale innowacyjnym,
 • realizowane we współpracy z ośrodkiem badawczym.


Przykładowe projekty:

 • innowacyjne dodatki  dla przemysłu odzieżowego,
 • opracowanie innowacyjnej linii do termochemicznego przekształcania odpadów biomasy w skali laboratoryjnej,
 • opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania oraz transportu bakterio- i grzybo- bójczych wiązarów dachowych oraz wdrożenie do praktyki,
 • opracowanie receptury innowacyjnego kompozytu uzupełnień protetycznych na bazie żywic,
 • opracowanie linii innowacyjnych dermokosmetyków ochronnych,
 • opracowanie innowacyjnej linii biopreparatów na bazie bakterii probiotycznych


Pełna lista projektów

Polecamy skontaktowanie się z naszymi specjalistami, którzy po zapoznaniu się z Państwa potrzebami będą monitorować planowane konkursy i udzielą wsparcia w pozyskaniu dofinansowania.

Na co?
Dotychczas konkurs obejmował wsparcie ciągłości prowadzenia działalności wobec skutków pandemii COVID19 powodującej niedobór i/lub brak płynności finansowej.

Dla kogo?
Konkurs adresowano do mikro- i małych przedsiębiorstw.

Ile?
Maksymalny poziom dofinansowania wynosił 100%. Kwota dofinansowania: minimalna nie została określona – do 164 747,31 PLN


Kiedy?
Planowany termin ogłoszenia konkursu to II kwartał 2021, a  rozpoczęcia składania wniosków to marzec 2021.
 
Przykładowe projekty:

 • dotacja na kapitał obrotowy,
 • utrzymanie działalności gospodarczej w związku z negatywnymi skutkami COVID19,
 • zapewnienie płynności finansowej,
 • odbudowa przewagi konkurencyjnej,

 

Pełna lista projektów

Polecamy skontaktowanie się z naszymi specjalistami, którzy po zapoznaniu się z Państwa potrzebami będą monitorować planowane konkursy i udzielą wsparcia w pozyskaniu dofinansowania.

Województwo małopolskie

Na co?

Twoja firma może otrzymać pieniądze na sfinansowanie zlecenia podmiotowi zewnętrznemu poniższych usług badawczo-rozwojowych (komponent badawczy) oraz na wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych poprzez zakup nowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (komponent inwestycyjny).

Usługi badawczo-rozwojowe podlegające dofinansowaniu:

 • usługi w zakresie prac B+R polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
 • usługi w zakresie wzornictwa polegające na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonaniu projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania.

 

Komu można zlecić wykonanie usługi B+R:

jednostki naukowe, przedsiębiorstwa o statusie centrum B+R, niezależne akredytowane laboratoria lub notyfikowane laboratoria, centra transferu technologii, spółki celowe, instytucje otoczenia biznesu, kancelarie patentowe.

Wysokość dotacji:

 • maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych netto to 500 000 zł.
 • dofinansowanie do komponentu badawczego wynosi 85%
 • dofinansowanie do komponentu inwestycyjnego wynosi od 45 do 55%.

 

Od 2008 roku pozyskaliśmy dotacje na kilkadziesiąt projektów w ramach Bonów na innowacje dla firm z całej Polski. Zajmujemy się kompleksową realizacją projektu – począwszy od wyszukania jednostki realizującej prace badawczo-rozwojowe, poprzez napisanie wniosku, aż do jego kompleksowego rozliczenia

Województwo śląskie

Na co?
Dofinansowanie obejmowało dwa poddziałania:
1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Tzn. w projekcie typu 1 możliwe jest pokrycie kosztów:

 • nabycia środków trwałych, tj. zakupu fabrycznie  nowych maszyn i urządzeń stanowiących infrastrukturę B+R,
 • zakupu fabrycznie  nowej aparatury badawczej, sprzętu badawczego, wyposażenia naukowego (wraz z kosztem zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, rozładunku, szkolenia itp.)
 • zakupu oprogramowania i licencji na oprogramowanie,
 • nabycia środków  trwałych i nowych wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu,
 • nabycia materiałów i robót budowlanych,
 • nabycia nieruchomości zabudowanych.

Tzn. w projekcie typu 2 możliwe jest pokrycie kosztów:

 • wynagrodzeń pracowników badawczych, technicznych i pozostałych pracowników pomocniczych,
 • aparatury i sprzętu,
 • amortyzacji budynków, wynajmu powierzchni laboratoryjnej,
 • badań wykonanych na podstawie umowy cywilnej oraz nabycia usług doradczych,
 • kosztów pośrednich,
 • innych kosztów operacyjnych, w tym również materiałów, dostaw i podobnych produktów,
 • uzyskania i walidacji patentów


Dla kogo?
W dotychczasowych naborach mogły brać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, spółki celowe publicznych instytucji badawczych oraz przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami, instytutami badawczymi.

Ile?
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Kiedy?
Nabór rozpocznie się od kwietnia.

Dotychczas preferowane projekty:

 • w których zawarto wiarygodny i realny plan prac B+R( w 1 typie projektu),
 • zgodne z Regionalną Strategią Województwa Śląskiego na lata 2013-2020,
 • o wysokim potencjale finansowym, organizacyjnym i administracyjnym Wnioskodawcy,
 • z właściwie dobraną metodologią projektu,
 • z realnymi wskaźnikami,
 • o wysokim poziomie innowacyjności rezultatów,

 

Przykładowe projekty:

 • stworzenie innowacyjnego rozwiązania dla przemysłu lotniczego,
 • rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku,
 • opracowanie receptury dań gotowych do spożycia jako żywności funkcjonalnej, dedykowanej wybranym grupom konsumentów, utrwalanej przy użyciu innowacyjnej metody paskalizacji


Pełna lista projektów

Polecamy skontaktowanie się z naszymi specjalistami, którzy po zapoznaniu się z Państwa potrzebami będą monitorować planowane konkursy i udzielą wsparcia w pozyskaniu dofinansowania.

Województwo świętokrzyskie

Na co?

Dotychczas konkurs obejmował dofinansowanie na infrastrukturę badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach.

Dla kogo?
Odbiorcy konkursu to mikro-, mali i średni przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa pod warunkiem dyfuzji efektów do gospodarki i współpracy z MŚP.

Ile?
Maksymalne dofinansowanie do 75%, a maksymalna kwota dofinansowania: 750 000 PLN w ramach pomocy de minimis.

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dofinansowanie wynosi:

 • 55% wydatków kwalifikowanych dla mikro- i małego przedsiębiorstwa,
 • 45% wydatków kwalifikowanych dla średniego przedsiębiorstwa,
 • 35% wydatków kwalifikowanych dla dużego przedsiębiorstwa,


Kiedy?
Nabór rozpocznie się w drugim kwartale 2021

Dotychczas preferowane projekty:

 • wpisujące się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego: ICT, przemysł metalowo-odlewniczy, zasobooszczędne budownictwo, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, branża targowo-kongresowa, zrównoważony rozwój energetyczny, inteligentna administracja,
 • efektywne ekonomicznie,
 • z wiarygodną i rzetelną agendą,
 • dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

 
Polecamy skontaktowanie się z naszymi specjalistami, którzy po zapoznaniu się z Państwa potrzebami będą monitorować planowane konkursy i udzielą wsparcia w pozyskaniu dofinansowania.